ORTUS
DITF

In memoriam

2005. gada 2. februāri mūžība aizgājis RTU Goda veterāns, eme-ritētais profesors Dr. h. inž. Leonīds Niceckis, DITF pirmais dekāns.

L. Niceckis dzimis Rīgā 1929. gada 16. oktobrī Rīgas Kara hospitāja aptiekas kalpotāja ģimenē. Pabeidzis 1948. gadā Rīgas 11. vidusskolu, L. Niceckis iestājās LU Mehānikas fakultātē, kuru sekmīgi absolvējis 1953. gadā. Studijas universitātē viņš bija spiests apvienot ar elektromontiera darbu Rīgas maizes kombinātā, rūpnīcā Sarkanā zvaigzne, elektrostacijā. Tieši šajā laikā veidojās nākamā zinātnieka mērķtiecība, darba mīlestība, analītiska pieeja uzdevumu risināšanai. Pēc LU beigšanas L. Niceckis strādājis par vecāko laborantu Mehānikas fakultātē, bet 1954. gadā iestājās Maskavas Enerģētiskā institūtā aspirantūrā. 1957. gadā pēc tehnisko zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas L. Niceckis atgriezās Rīgā un strādāja LU par asistentu.

Kad 1958. gadā tika atjaunots RPI, L. Nicecki pārcēla par Elektroenerģētikas fakultātes Vispārējās elektrotehnikas katedras asistentu, bet 1959. gadā viņš jau bija vecākais pasniedzējs un 1960. gadā - docents.

1961. gada maijā nodibināja Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti (tagad DITF), un L. Niceckis kļuva par tās pirmo dekānu. 1962. gada martā L. Niceckis bija spiests dekāna posteni atstāt, jo nebija komunistiskās partijas biedrs. L. Niceckis turpināja strādāt par Skaitļošanas tehnikas katedras vadītāju, veicot aktīvu zinātnisko darbu. Viņš izveidoja un vadīja Elektromodelēšanas zinātniskās pētniecības problēmlabora-toriju. L. Nicecka izstrādātās metodes veiksmīgi lietoja ģeodēziskajā izlūkošanā.

1966. gada 18. novembrī L. Niceckis aizstāvēja tehnisko zinātņu doktora disertāciju specialitātē Skaitļošanas tehnika, un 1968. gadā L. Niceckim piešķīra profesora zinātnisko nosaukumu. Viņa raditā zinātniskā skola veiksmīgi turpināja attīstīties.

Pedagoģiskajā darbībā profesors L. Niceckis vienmēr centās ieviest un lietot modernas mācību metodes.

60. gadu beigās L. Nicecka galvenā uzmanība veltīta mācību procesa modelēšanas un datorizācijas problēmām. Viņš izveidoja ESM matemātiskā nodrošinājuma (programmatūras) katedru, kuru vadīja no 1973. līdz 1983. gadam. Profesora vadībā aizstāvētas astoņas kandidāta disertācijas. L. Nicecka izveidotajai zinātniskajai skolai bija liela autoritāte bijušajā Padomju Savienībā. RTU regulāri tika rīkotas vissavienības konferences, izdots starpaugstskolu zinātnisko rakstu krājums Kibernētikas metodes un līdzekļi augstskolas mācību procesa vadībā.

L. Nicecka zinātniskās idejas guva plašu atzinību un tika plaši lietotas mācību procesā vairākās augstskolās. Kā sistēmas KON-TAKTS/OS izstrādes zinātniskais vadītājs profesors L. Niceckis apbalvots ar PSRS TSSI sudraba medaļu (1980). Šī sistēma tika eksponēta Leipcigas starptautiskajā gadatirgū 1982. gadā.

Kopš 1983. gada L. Niceckis strādāja par ESM matemātiskā nodrošinājuma katedras profesoru (no 1988. gada - Informātikas un programmēšanas katedra).

Pēc aiziešanas pensijā L. Niceckis turpināja darbību fakultātē, vadot diplomdarbus, konsultējot aspirantus, gatavojot un recenzējot rakstus.

L. Niceckis ir publicējis 127 darbus, ieguvis 7 autorapliecības par izgudrojumiem, radījis divas zinātniskās skolas. Profesora vadībā aizstāvētas 14 disertācijas. Par sasniegumiem zinātniskajā, pedagoģiskajā, organizatoriskajā un metodiskajā darbā L. Niceckis apbalvots ar 10 goda rakstiem un divām medaļām (1970, 1984).

Mēs atceramies viņu kā uzmanīgu, citus cienošu un rūpīgu cilvēku, īstu inteliģentu. Mēs joprojām glabājam profesora dzejoļus, veltītus jubilāriem. Ar savām problēmām un priekšlikumiem mēs varējām atnākt pie profesora jebkurā laikā.

Darbā ar aspirantiem profesors L. Niceckis nekad nenoraidīja savu skolnieku ierosinājumus, bet analizēja dažādas pieejas problēmas risināšanai un centās panākt, lai mēs paši atrastu pareizo risinājumu. Nozīmīga profesora L. Nicecka īpašība: viņš neļāva minēt viņa kā līdzautora vārdu rakstam, kuru bija rediģējis un kura uzrakstīšanu ierosinājis, ja pats nebija uzrakstījis kaut dažas rindkopas.

L. Niceckis izaudzinājis meitu un dēlu un divas mazmeitas, bet vienmēr uzskatījis arī savus aspirantus, par saviem zinātniskiem bērniem.

Mums visiem ļoti pietrūks profesora L. Nicecka padoma un atbalsta, sirsnības un iejūtības.

L. Nicecka skolnieki:
L. Zaiceva, L. Novickis

 

<< atpakaļ