ORTUS
DITF

Mūsu vēsture

Mūsu vēsture

PIK ir ESM MN katedras (ESM matemātiskā nodrošinājuma katedra) vēsturiskais sekotājs.

1987.gada  informācija par ESM MN (IP) katedru:

 

 

 

 

 

Katedras darbinieku kolektīvs

ESM MN katedra dibināta 1973. gadā, atdalot to no Skaitļošanas tehnikas katedras. No 1973. gada līdz 1983. gadam katedru vadīja prof. L. Niceckis, bet no 1983. gada katedras vadītājs ir prof. J. Osis. Kopš katedras dibināšanas tas galvenais zinātniskais virziens ir automatizēto apmācības dialog-sistēmu izstrāde (vad. L. Novickis).    Pašreiz ESM MN katedrā strādā 32 darbinieki, tai skaita 20 pasniedzēji, 5 inženieri, 6 mācību meistari un laboranti. Katedrā ir 10 pasniedzēji ar zinātnisko grādu - 2 tehnisko zinātņu doktori, 2 tehnisko zinātņu kandidāti, 1 fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts. Katedrā 15 pasniedzējiem ir vairāk nekā 10 gadu pedagoģiskā darba stāžs, bet pārējiem 4 pasniedzējiem - 5-10 gadu pedagoģiskā darba stāžs. Kopš 1975. gada līdz 1985. gadam MN katedrā ir sagatavoti 433 speciālisti, tai skaitā 36 ir saņēmuši diplomu ar izcilību.

Studentu displeju zāle

0647. specialitātes galvenie mācību priekšmeti: "Algoritmu valodas", "ESM programmu nodrošinājuma sistēmas", "Operāciju sistēmas", "Sistēmu programmiska modelēšana", "Valodas un programmēšanas sistēmas", "Mikroprocesoru programmēšana", "Translatoru projektēšana", "Projektēšanas automatizācijas sistēmas projektēšana". Vadošie katedras pasniedzēji ir profesori J. Osis, L. Niceckis, docenti S. Kozlova, S. Ovsjukovs, G. Cvetkovs,V. Gemsts, O. Ļusins, L. Novickis, V.Šitikovs.' Mācību laikā studenti apgūst izstrādāt parādību, procesu un sistēmu matemātiskos modeļus, lietot skaitliskās metodes konkrētu uzdevumu risināšanai, izstrādāt programmēšanas uzdevumus, izmantot skaitļošanas tehniku, analizēt aprēķinu rezultātus, izstrādāt un lietot programmu nodrošinājuma līdzekļus, formulēt ražošanas ekonomikas un citu sistēmu vadības uzdevumus, izveidot vadības un informāciju sistēmu programmu nodrošinājumu.

Automatizētās apmācības sistēmas "KOHTAKT/OC" prospekts

ESM MN katedra pasniedz matemātisko metožu, skaitļošanas tehnikas lietojuma un programmēšanas mācību priekšmetus visu institūta fakultāšu jaunāko kursu studentiem un arī darbiniekiem.

ESM MN katedras metodiskais darbs saistīts ar mācību priekšmetu metodiskās dokumentācijas izstrādi. Katedras pasniedzēji ir institūta zinātniski metodiskā darba tēmu izstrādātāji un vadītāji. Pasniedzēju un profesoru zinātniski metodiskajā konferencē, kas tiek organizēta RPI, katedras pasniedzēji vada trīs sekciju darbu: "Skaitļošanas tehnikas lietošana mācību procesā" (vad. prōf. J. Osis), "Automatizētās apmācības sistēmas" (vad. do'c. L. Novickis), "Studentu apmācība mikroprocesoru un mikroskaitļotāju lietošanai" (vad. doc. V. Gemsts). Operatīvi un profesionāli vec. pasniedzējs U. Sukovskis izstrādāja metodiku dialogapstrādes apakšsistēmas ieviešanai mācību procesā. Bez tam mācību procesā plaši tiek izmantota arī automatizētas apmācības sistēmas "KONTAKTS" un "OSKAR".

Pasniedzējs U.Sukovskis darbā ar automatizēto apmācību sistēmu

ESM MN katedras zinātniski pētnieciskā darba galvenais virziens ir dialoga automatizēto apmācības sistēmu izstrāde un lietojuma paplašināšana (vad. L. Niceckis, L. Novickis). Katedras un r/a "Alfa" līgumdarba tēma - - "Dialoga imitācijas sistēma mikroprocesoru lietotāju apmācībai" (vad. L. Novickis). Katedras pasniedzēji ņem dalību Valsts zinātnes un tehnikas komitejas tēmas "Dialoga automatizētās apmācības sistēmas izveidošana un ieviešana augstskolās un kvalifikācijas celšanas institūtos" izstrādāšanā. Katedrā tiek izstrādātas arī tēmas, kas saistītas ar automatizēto apmācības sistēmu lingvistiskā, programmu un zinātniski metodiska nodrošinājuma izveidošanu un dialog-procedūru izveidošanu. Katedrā tiek risinātas programmēšanas tehnoloģijas problēmas, tiek apgūta eksperimentālās programmēšanas valoda ADA un tās kompilators zinātnisku un tehnisku uzdevumu izstrādes procesā (vad. J. Osis).

Pasniedzējs G.Matisons vada programmēšanas nodarbību

Kopš katedras dibināšanas daudzi prof. L. Nicecka aspiranti ir sekmīgi pabeiguši aspirantūru un aizstāvējuši kandidāta disertācijas (L. Novickis, L. Zaiceva, V. Šitikovs, V. Smirnovs u. c). Pašreiz katedrā ir 3 klātienes un 4 neklātienes aspiranti.

ESM MN katedra organizē un vada studentu zinātniskās pētniecības darbu, kura pamatvirzieni saistīti ar katedras zinātniskā darba tematiku. Galvenās studentu zinātniska darba formas: studentu zinātniskais pulciņš (vad. prof. J. Osis), studentu zinātniskā darba vadīšana, studentu zinātniskā darba izvirzīšana uz institūta, republikāniskajiem un vissavienības konkursiem un konferencēm, studēšana pēc individuālā plāna.

 

<< atpakaļ